Poza pracą

Liczba odwiedzających: 1188

NOMINACJE PFRON DLA SPÓŁDZIELNI ROKU 2009

 

 

ZAWODY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SOCHACZEWIE

 

 

LODOŁAMACZE 2012


 

 Zatrudniająca niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna SZRON została nagrodzona prestiżowym tytułem Lodołamacze 2012.

Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SZRON powstała w 2007 roku jako spółdzielnia osób niepełnosprawnych z myślą o tym, by stwarzać lokalnie miejsca pracy dla niepełnosprawnych w ramach spółdzielni - przy współpracy, współdziałaniu i współodpowiedzialności osób, które taką spółdzielnię utworzą, oraz tych, które potem do niej przystąpią. Dzięki samozaparciu, pracowitości i determinacji członków spółdzielni, a także dzięki przychylności samorządu gminnego i powiatowego zatrudnia dziś 9 osób, z których 7 to niepełnosprawni. Większość znalazła zatrudnienie przy obsłudze miejskiego monitoringu wizyjnego. Śledzą obraz kamer monitoringowych, co dzieje się na mieście, a zaobserwowane nieprawidłowości, wypadki, przestępstwa zgłaszają policji. Dzięki ich pracy poprawiło się bezpieczeństwo w Wyszkowie, policja podjęła wiele interwencji i wyciągnęła konsekwencje wobec sprawców wykroczeń i przestępstw. Oprócz monitoringu Spółdzielnia SZRON utworzyła i prowadzi punkt xero w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Sprzęt i umeblowanie zakupiła z grantu pozyskanego w 2008 roku z ośrodka wsparcia spółdzielczości socjalnej, przestrzeń wynajęła od gminy, a miejsca pracy musiała utworzyć i utrzymać na zwykłych, komercyjnych zasadach. Na powodzenie przedsięwzięcia zapracowali spółdzielcy swoją codzienną pracą.

Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma spółdzielni pracy. To świeża forma prawna umożliwiająca łączenie prowadzenia działalności gospodarczej z działalnością pożytku publicznego. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa o spółdzielniach socjalnych z 2006 roku, znowelizowana w roku 2009. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I to wyszkowska spółdzielnia robi także. SZRON realizował w ostatnich latach projekty pożytku publicznego przyczyniając się do powstania Wyszkowskiej Wypożyczalni Sportowej dysponującej obecnie 20 rowerami i 10 kajakami wraz z przyczepką do ich przewozu. Projekty były realizowane w partnerstwie z Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”, Fundacją rower.com (prowadzącą Wyszkowski Inkubator Pozarządowy, który wspiera organizacje społeczne i pomaga w ich powstawaniu) oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych WIATRAK, który obsługuje wypożyczalnię.

Jednak najważniejsze i podstawowe dla istnienia spółdzielni socjalnej jest prowadzenie działalności gospodarczej. Ta działalność daje pracę niepełnosprawnym, dzięki której mogą funkcjonować w społeczeństwie jak osoby pełnosprawne. I za tą działalność, sposób jej prowadzenia SZRON został uhonorowany I nagrodą w mazowieckim etapie VII edycji prestiżowego ogólnopolskiego konkursu dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne LODOŁAMACZE 2012.

Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest promowanie zatrudnianie osób niepełnosprawnych i aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa. W 2012 roku patronat honorowy nad całym konkursem objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, a ambasadorem został aktor Zbigniew Zamachowski. Natomiast etapowi wojewódzkiemu, w którym nagrodzona została wyszkowska organizacja, patronował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a ambasadorem był piosenkarz Mieczysław Szcześniak. W uroczystości wręczenia nagród, do której doszło 6 września w Warszawie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, uczestniczyli m.in. senator na Sejm RP Marek Borowski i poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak. Ceremonię uświetnił swoim występem niepełnosprawny szantmen Roman Roczeń, który dwa lata temu wystąpił ze swoim recitalem także w Wyszkowie, w ośrodku kultury.

 

Grzegorz Kowalewski, prezes spółdzielni SZRON, odbierając statuetkę nie krył wzruszenia, ale także satysfakcji. Przemawiając w imieniu nagrodzonych, a potem udzielając wywiadu TVP Warszawa i reporterowi Radia Wawa podkreślał, że praca zawodowa jest najlepszą formą rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wykluczonych z uczestnictwa w życiu publicznym, a prestiżowa nagroda jest wspaniałym podsumowaniem kilkuletniej pracy wyszkowskiej spółdzielni socjalnej i świetną formą promocji Wyszkowa.